Socompact

Het e-zine van:

Van Eeckhoutte, Taquet & Clesse

Drie Koningenstraat 3, 9051 Gent/SDW
T: 09/220 82 00 - info.ve@bellaw.eu

Printvriendelijke e-zine printviendelijke versie - Disclaimer

Meer informatie over dit onderwerp is te vinden in
het Sociaal Compendium 16-17, hét standaardwerk
van het Belgisch arbeids- en socialezekerheidsrecht. (www.sociaalcompendium.be)

 

12 2017 17 t.e.m. 23 maart

Werf een langdurig werkzoekende aan en ontvang een premie

00* - 2006 - * tem * januari

 

BVR van 17 februari 2017 tot toekenning van aanwervingsincentives voor langdurig werkzoekenden (BS 22 maart 2017)

 

https://vaneeckhoutteadv-my.sharepoint.com/personal/stephanie_moreels_bellaw_eu/_layouts/15/guestaccess.aspx?docid=10c26e43ec0264d5f906ed096db2379ed&authkey=AWjZApvERQUKN2i6iNIGmGA  Werkgevers met een exploitatiezetel in het Vlaams gewest, die ten vroegste op 1 januari 2017 een langdurig werkzoekende tussen 25 en 54 jaar aanwerven, kunnen aanspraak maken op een aanwervingspremie.

 

In Vlaanderen werd als gevolg van de zesde staatshervorming de werkuitkering en de toekenning van de doelgroepvermindering voor langdurig werkzoekenden afgeschaft (d.i. het federale Plan Activa). De nieuwe Vlaamse aanwervingspremie komt in de plaats van de afgeschafte maatregelen. Er werd gekozen voor de leeftijdsgroep tussen 25 en 54 jaar omdat voor die leeftijdsgroep geen aanspraak kan gemaakt worden op de Vlaamse doelgroepvermindering voor jonge werknemers of oudere werknemers (zie SoCompact nr. 14-2016 en SoCompact nr. 26-2016).

 

De nieuwe aanwervingspremie wordt toegekend en betaald door het departement Werk en Sociale Economie.

 

Het hierboven vermelde besluit van de Vlaamse regering vermeldt dat de toekenning en de betaling gebeurt door de VDAB. In de praktijk wordt de maatregel beheerd door het departement Werk en Sociale Economie (in naam en voor rekening van de VDAB).

 

Hieronder vindt u de belangrijkste regels over de nieuwe premie. Voor meer details verwijzen wij u naar de informatie die hier wordt gegeven door het departement Werk en Sociale Economie.

 

1.       Wat zijn de toekenningsvoorwaarden?

De aanwervingspremie kan toegekend worden aan een onderneming voor een werknemer die:

 

·         vanaf 1 januari 2017 wordt aangeworven,

·         gedurende minstens 2 jaar als niet-werkende werkzoekende bij de VDAB is ingeschreven,

·         die minstens 25 jaar en hoogstens 54 jaar is (op het einde van het kwartaal van indiensttreding),

·         aangeworven wordt met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur (of met een of meer opeenvolgende overeenkomsten van minstens 3 maanden als dat het gangbare aanwervingsbeleid is van de onderneming),

·         wordt tewerkgesteld in een exploitatiezetel in het Vlaams gewest.

De onderneming mag vanzelfsprekend geen werknemers ontslaan met de uitsluitende bedoeling ze te vervangen door niet-werkende werkzoekenden.

 

De aanwervingspremie kan niet worden toegekend voor de tewerkstelling van uitzendkrachten, flexi-jobwerknemers en gelegenheidswerknemers in tuin- of landbouw en horeca.

 

2.       Hoeveel bedraagt de aanwervingspremie?

De aanwervingspremie wordt toegekend in twee schijven. Een eerste schijf wordt toegekend als de aangeworven niet-werkende werkzoekende gedurende drie maanden bij de onderneming is tewerkgesteld. Een tweede schijf wordt toegekend als de aangeworven niet-werkende werkzoekende gedurende twaalf maanden bij de onderneming is tewerkgesteld. Bij een deeltijdse tewerkstelling wordt een onderscheid gemaakt tussen drie tewerkstellingsvolumes.

 

Aanwervingspremie langdurig werkzoekende

Tewerkstellingsvolume

Percentage van de subsidie

Schijf 1: na 3 maanden tewerkstelling

Schijf 2: na 12 maanden tewerkstelling

Totaal

Voltijds

100 %

1.250 EUR

3.000 EUR

4.250 EUR

Deeltijds

 

< 30 %

geen recht op subsidie

0 EUR

 

0 EUR

0 EUR

≥ 30 % en < 80 %

60 %

750 EUR

1.800 EUR

2.550 EUR

≥ 80 %

100 %

1.250 EUR

3.000 EUR

4.250 EUR

 

3.       Hoe en wanneer moet de aanwervingspremie aangevraagd worden?

De onderneming moet de aanwervingspremie aanvragen binnen de drie maanden na de aanwerving, zo niet vervalt het recht op de premie.

 

Voor aanwervingen tussen 1 januari 2017 en 1 maart 2017 geldt een overgangsregel: de aanwervingspremie moet worden aangevraagd vóór 1 juni 2017.

 

De aanwervingspremie moet worden aangevraagd bij het departement Werk en Sociale Economie. Dat kan enkel online.

 

Op dit ogenblik is de online toepassing nog in opbouw zodat nog geen aanvragen ingediend kunnen worden. Wat wel al kan, is hier de gegevens van de onderneming achterlaten. Ondernemingen die dat hebben gedaan, zullen gecontacteerd worden wanneer de online toepassing actief is en de aanvragen kunnen ingediend worden.Ann Taghon.

Meer informatie over dit onderwerp is te vinden in het Sociaal Compendium 16-17, hét standaardwerk van het Belgisch arbeids- en socialezekerheidsrecht (www.sociaalcompendium.be)

Om de vroegere afleveringen of het archief van SoCompact te raadplegen, klik hier.